REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRASNOLANDIA.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Krasnolandia.pl;

1.4. Sklep Internetowy (Sklep, Krasnolandia.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://krasnolandia.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Obsession - Jarosław Kaszubowski a Klientem, której chęc zawarcia klient wyraża z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Usługodawca - właściciel sklepu Krasnolandia.pl

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://krasnolandia.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://krasnolandia.pl, prowadzony jest przez

Obsession - Jarosław Kaszubowski

Gwarna 8

86-005 Białe Błota

zwany dalej Usługodawcą.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu

Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     Przeglądarka internetowa.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep Krasnolandia.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Krasnolandia.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży staje się ważna, po potwierdzeniu chęci zawarcia umowy przez Sklep.

2.10. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Zdjęcia i opisy umieszczane przy poszczególnych Towarów nie pochodzą od Sklepu i dostarczane są przez producentów Towarów.

2.11. Informacja o cenie podawana na stronie Krasnolandia.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów rezerwacji lub Zamówienia, do końca realizacji rezerwacji lub Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4.  Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu

Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Obsession - Jarosław Kaszubowskiza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z

sieci Internet lub godzące w dobre imię Obsession - Jarosław Kaszubowski.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione

danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Właściciela.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia. O fakcie tym zobowiązuje się powiadomić klienta w terminie nie późniejszym niż 7 dni od wyrażenia chęci zakupu przez Klienta.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://krasnolandia.pl, dokonać wyboru towaru, kolorystyki lub innych cech własnych towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy

oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam - transakcja z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od pracownika sklepu, który potwierdzi dostępność towaru.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W przypadku zamówień wielkogabarytowych lub towarów o wadze wyższej niż 30 kg koszty dostawy są uzgadniane telefonicznie bądź mailowo.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia pieniędzy za zamowione artykuły wraz z przesyłką, lub w przypadku przeyłki pobraniowej termin realizacji wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia. W przypadku placów zabaw oraz mebli na zamówienie czas realizacji może się wydłużyć i jest ustalany telefonicznie.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT lub paragonu.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W przypadku placów zabaw i innych towarów wielkogabarytowych dochodzą koszty montażu oraz koszt transportu który jest ustalany telefonicznie bądź mailowo.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a) przelewem na numer konta bankowego 72 2490 0005 0000 4510 6114 8818,

b) przy odbiorze towaru,

c) e-przelewem realizowanym przez PayU S.A. z siedziba w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – a podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres:

Obsession - Jarosław Kaszubowski

Gwarna 8

86-005 Białe Błota

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta (wykraczających poza uniwersalną ofertę) i towarów ulegających szybkiemu zepsuciu.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Obsession - Jarosław Kaszubowski dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru oraz kosztu przesyłki do Klienta (najniższy koszt wysyłki przewidziany przez sklep) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Obsession - Jarosław Kaszubowski

Gwarna 8

86-005 Białe Błota

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru do Sklepu ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Obsession - Jarosław Kaszubowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie na adres siedziby firmy Gwarna 8,86-005 Białe Błota

bądź elektronicznie na adres e-mail : kontakt@krasnolandia.pl. Obsession - Jarosław Kaszubowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Reklamacje wynikające z uszkodzenia towaru będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody który jest sporządany w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku braku protokołu szkody reklamacje nie bedą uznawane. Protokół szkody jest podstawą do reklamacji uszkodzonego produktu.

8.4. Obsession - Jarosław Kaszubowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. Obsession - Jarosław Kaszubowski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres :

Obsession - Jarosław Kaszubowski

Gwarna 8

86-005 Białe Błota

lub mailowo pod adres kontakt@krasnolandia.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Obsession - Jarosław Kaszubowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona danych osobowych

10.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" Sklep  zobowiązuje się do ochrony państwa danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia z naszej bazy danych.

10.2. Dane naszych klientów nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że Klient wyrazi taką chęć. Nie będą też przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych. 

10.3. Obsession - Jarosław Kaszubowski zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym dostawy) podmiotom trzecim - w szczególności firmie kurierskiej lub magazynowi zewnętrznemu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług elektronicznych.
10.2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
10.3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
3.1. nazwisko i imię Klienta,
3.2. login,
3.3. adres zamieszkania lub do korespondencji,
3.4. adres poczty elektronicznej,
3.5. numer telefonu.
10.4. Udostępniając formularz rejestracyjny do Konta i formularz Zamówienia Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia usługi Konta lub zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi Konta przez Usługodawcę lub niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.
10.5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych (dane eksploatacyjne):
10.5.1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w
ust. 3 powyżej,
10.5.2.oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
10.5.3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
10.5.4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.
10.6. W razie złożenia Zamówienia przez Klienta lub w razie zawarcia Umowy sprzedaży Usługodawca uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu umożliwienia zawarcia Umowy sprzedaży oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
10.7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
10.8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
10.9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
10. 10.Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Obsession - Jarosław Kaszubowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Obsession - Jarosław Kaszubowski, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Obsession - Jarosław Kaszubowski.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.